Co to są zamówienia publiczne?

Free-Photos / Pixabay

Zamówienia publiczne są instrumentem finansów publicznych, które mają na celu jak najbardziej transparentne, uczciwe i efektywnie pożytkowanie pieniędzy publicznych.

To umowa pomiędzy podmiotem publicznym a wykonawcą, zawsze odpłatna, która może dotyczyć wykonania usług, dostarczenia dostaw itd. Procedury najczęściej odbywają się w formie przetargu nieograniczonego (istnieje tak zwana zasada prymatu trybu przetargowego), ale może być to również przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, zamówienia z wolnej ręki itp., jeśli zostaną spełnione wymienione w ustawie przesłanki. Szczegółowe regulacje znajdują się w ustawie Prawo zamówień publicznych.

Przepisy o prawie zamówień publicznych obejmują te zamówienia, których wartość przekracza 30 000 euro.

co to są zamówienia publiczne

Wykonawcą zamówienia publicznego może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Przedsiębiorca taki musi płacić ZUS i podatki, inaczej może zostać wykluczony z przetargu.

Istnieje kilka zasad zamówień publicznych. Po pierwsze, należy równo traktować wszystkich wykonawców, bez faworyzacji poszczególnych ofert. Należy być również bezstronnym i obiektywnym przy wyborze wykonawcy. Konkurencja powinna być uczciwa a przetarg jawny (wszystkie dokumenty muszą być dostępne dla wszystkich). Postępowanie musi być prowadzone w formie pisemnej. Uczestnikom przetargów przysługują odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej, mogą również wnieść skargę do sądu okręgowego.

Ogłoszenia o przetargach można znaleźć w Biuletynie Zamówień Publicznych.