Komu i kiedy należy się odprawa emerytalna?

Sozavisimost / Pixabay

Każdy pracownik prędzej czy później zakończy swoją karierę zawodową i będzie miał możliwość przejścia na zasłużony odpoczynek, czyli po prostu na emeryturę. Tu warto pamiętać o tym, że po zakończeniu zawodowej kariery ostatni pracodawca zobowiązany jest do wypłacenia odprawy emerytalnej. Komu i w jakiej wysokości należy się taka odprawa?

Jakie warunki należy spełnić by otrzymać odprawę emerytalną?

Zasady przyznawania pracownikom odprawy emerytalnej reguluje Kodeks Pracy. Taka odprawa wypłacana jest zawsze i nie jest uzależniona od stażu pracy pracownika odchodzącego na zasłużony wypoczynek. Jednak aby otrzymać odprawę, konieczne jest spełnienie następujących warunków:

  • pracownik zgodnie z ustawą nabył prawo do emerytury,
  • stosunek pracy został zakończony w związku z przejściem pracownika na emeryturę,
  • odprawa nie została wcześniej pobrana.

kiedy należy się odprawa emerytalna

Jaka jest wysokość odprawy emerytalnej?

W związku z tym, że odprawa emerytalna jest świadczeniem powszechnym, przysługuje ona wszystkim pracownikom, którzy spełnią wymagane Kodeksem Pracy warunki. Zgodnie z przepisami, wysokość odprawy emerytalnej powinna być równa jednomiesięcznemu wynagrodzeniu pracownika (nie jest ona dzielona przez współczynnik i godziny). Ponadto nie należy zapominać o tym, że odprawa emerytalna stanowi jednorazowe świadczenie – tu wyjątek stanowi jednak sytuacja, w których pracownik przechodzący na emeryturę jest zatrudniony u kilku pracodawców. Choć Kodeks Pracy stanowi, że minimalna wysokość odprawy emerytalnej odpowiada wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia, to dopuszcza się możliwość podwyższenia tej kwoty przez pracodawcę.

komu przysługuje odprawa emerytalna

Kto może starać się o uzyskanie wyższej odprawy?

Warto wiedzieć, że są pewne grupy zawodowe, które mają prawo do uzyskania odprawy emerytalnej w nieco wyższej wysokości niż pozostali pracownicy. Chodzi tu między innymi o nauczycieli, których wysokość odprawy uzależniona jest od stażu pracy i przedstawia się w sposób następujący:

  • nauczycielom mającym staż pracy poniżej 20 lat przysługuje odprawa w wysokości 2-miesięcznego wynagrodzenia,
  • nauczycielom mającym staż pracy powyżej 20 lat przysługuje odprawa w wysokości 3-miesięcznego wynagrodzenia.

Poza nauczycielami, grupą mogącą się ubiegać o nieco większe odprawy są urzędnicy państwowi i samorządowi. W ich przypadku, podobnie jak w przypadku nauczycieli odprawa uzależniona jest od stażu pracy:

  • urzędnik państwowy i samorządowy ze stażem pracy powyżej 10 lat ma prawo do odprawy w wysokości 2-miesięcznego wynagrodzenia,
  • urzędnik państwowy i samorządowy ze stażem pracy powyżej 15 lat ma prawo do odprawy w wysokości 3-miesięcznego wynagrodzenia,
  • urzędnik państwowy i samorządowy ze stażem pracy powyżej 20 lat ma prawo do odprawy w wysokości 6-miesięcznego wynagrodzenia.

Niezależnie jednak od tego, czy pracownik odchodzący na emeryturę należy do grupy uprzywilejowanej czy też nie, stroną odpowiedzialną za wypłatę odprawy zawsze jest pracodawca. Warto także wiedzieć, że zgodnie z przepisami, jeśli nie wywiąże się on z tego obowiązku zagrożony jest karą grzywny (oraz oczywiście wypłaceniem pracownikowi przysługującej mu odprawy).