Faktoring pełny, odwrócony oraz międzynarodowy

geralt / Pixabay

Faktoring to w ogólnym rozumieniu usługa finansowa. Polega ona na zakupie wierzytelności, które są nieprzeterminowane i mają odroczony termin płatności. Wykupując faktury faktor dokonuje płatności na rzecz przedsiębiorcy. Przedsiębiorstwa szybciej otrzymują środki finansowe, ponieważ faktor przekazuje w formie zaliczki ustalony wcześniej procent należności. Zapewnia to płynność transakcji.

 
Występują różne formy faktoringu. Jedną z nich jest faktoring odwrócony. Jest to usługa dzięki której przedsiębiorca zyskuje czas na spłatę swoich zobowiązać wobec dostawcy za zakupy. Jest to element aktywnej polityki zakupowej.
Faktoring pełny zwany inaczej faktoringiem bez regresu oznacza przejęcie przez faktora ryzyka niewypłacalności kontrahentów, którzy są objęci umową. Dzięki ubezpieczeniu należnej sumy przez faktora jest to możliwe.
Faktoring międzynarodowy stawia możliwość klientom oraz uproszczenie i ujednolicenie procedur rozliczania transakcji między podmiotami, które prowadzą działalność w różnych krajach.